Lokalizacja, typ i rodzaj zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w latach 2006-2008 w Olsztynie.

Źródła danych i zakres analizy

Analizę wykonano na podstawie zrzutu danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, tj. pośrednio – wypełnianych przez Policję kart zdarzeń drogowych. Uwzględnione zostały wszystkie odnotowane przez Policję zdarzenia drogowe (wypadki i kolizje) z udziałem rowerzystów na terenie Olsztyna w ciągu ostatnich trzech lat - od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2008. Należy zastrzec, że prawdopodobnie nie są to wszystkie zdarzenia, w szczególności kolizje – w przypadku typowych kolizji samochód / rower, zwłaszcza przy ewidentnej winie kierowcy, sprawcy często wolą pokryć szkody na miejscu gotówka, by nie otrzymać mandatu i nie utracić zniżki za bezszkodową jazdę.

Przeanalizowano rodzaje, uczestników, przyczyny, a także czas i miejsce zdarzeń z udziałem rowerzystów. Ważnym elementem opracowania jest identyfikacja miejsc koncentracji zdarzeń. Oprócz wskazania lokalizacji, podjęto także próbę diagnozy przyczyn powtarzania się wypadków w tych miejscach i przygotowano propozycję konkretnych działań zaradczych, uwzględnionych w koncepcji.

W podsumowaniu odnosimy uzyskane wyniki do danych ogólnopolskich, wskazując podobieństwa i różnice, a także przedstawiamy propozycje ogólnych zmian w polityce rowerowej miasta, przekładających się na kierunki i zasady rozwoju infrastruktury rowerowej.

Skala i trendy zagrożenia ruchu rowerowego

W latach 2006-2008 w granicach miasta odnotowano 138 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, w których rannych zostały 73 osoby, w tym 19 ciężko. Żaden z wypadków nie był wypadkiem śmiertelnym.

Wskaźnik Wartość
Liczba zdarzeń drogowych 138
- w tym wypadków 72
- w tym kolizji 66
Liczba zabitych 0
Liczba rannych 73
- w tym ciężko rannych 19
- w tym lekko rannych 54

Oznacza to średnio 46 zdarzeń rocznie i wskaźnik liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów na 10.000 mieszkańców na poziomie 2,7. Jest to wartość nieznacznie niższa od średniej ogólnopolskiej (3,1), ale wyższa w stosunku do dużych miast, np. do Warszawy, gdzie wskaźnik ten wynosi ok. 1,0. Może być to związane z większym niż w Warszawie udziałem ruchu rowerowego w ogóle podróży, ale wskazuje też, że nie w pełni są wykorzystywane możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

W ciągu ostatnich lat liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów utrzymuje się na stabilnym poziomie między 42 a 49 rocznie, co nie wykracza poza zakres fluktuacji statycznych. Niepokojącą tendencję stanowi wzrost ciężkości zdarzeń, w szczególności rosnąca liczba rowerzystów ciężko rannych w wyniku zaistniałych zdarzeń.

Rok 2006 2007 2008
Liczba zdarzeń 42 49 47
Liczba rannych 18 30 25
- w tym ciężko rannych 3 7 9

Rodzaj, uczestnicy i przyczyny zdarzenia

Ponad połowa zdarzeń z udziałem rowerzystów to zderzenia boczne. Regularnie notowane są także najechania przez rowerzystę na zaparkowany pojazd lub pieszego. Zderzenia tylne, których instynktownie najbardziej obawiają się rowerzyści korzystający z dróg publicznych, stanowią zaledwie 8% ogółu zdarzeń. Z podobną częstością pojawiają się wywrócenia się rowerzysty, np. po najechaniu na nierówność nawierzchni.

Rodzaj zdarzenia N %
zderzenie boczne 78 56,5%
najechanie na pojazd unieruchomiony 13 9,4%
najechanie na pieszego 12 8,7%
zderzenie tylne 11 8,0%
wywrócenie się pojazdu 11 8,0%
zderzenie czołowe 8 5,8%
inne 5 3,6%

Inne pojazdy uczestniczące w zdarzeniach z udziałem rowerzystów to przede wszystkim samochody osobowe (prawie 80% zdarzeń). Sporadycznie zdarzają się zderzenia z samochodem ciężarowym lub motocyklem. W ciągu 3 lat odnotowano tylko jedno zderzenie z autobusem – tradycyjnie postrzeganym jako znacznie zagrożenie dla rowerzystów.

Inne pojazdy uczestniczące w zdarzeniu N %
Samochód osobowy 107 77,5%
Samochód ciężarowy 6 4,3%
Motocykl 2 1,4%
Rower 2 1,4%
Autobus komunikacji publicznej 1 0,7%
Pojazd nieustalony 5 3,6%
Brak (najechanie na pieszego lub przeszkodę) 15 10,9%

Najczęstszą przyczyną zdarzeń z udziałem rowerzystów jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – nieco częściej przez kierowców niż przez rowerzystów. W dalszej kolejności pojawia się nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, przede wszystkim przez rowerzystów – co wiąże się prawdopodobnie ze znaczną liczbą ścieżek rowerowych bez oznakowanych przejazdów przez skrzyżowania – i nieprawidłowe omijanie, świadczące o złych nawykach rowerzystów (jazda zbyt blisko prawej krawędzi jezdni i zaparkowanych pojazdów).

Przyczyna rowerzysta inny sprawca razem %
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 24 27 51 37,0%
Nieprawidłowe przej. przejścia dla pieszych 11 3 14 10,1%
Nieprawidłowe omijanie 13 13 9,4%
Niedostosowanie prędkości do warunków 7 7 5,1%
Nieprawidłowe wyprzedzanie 6 6 4,3%
Nieprawidłowe przej. przejazdu dla rowerów 1 4 5 3,6%
Jazda po niewłaściwej stronie drogi 2 1 3 2,2%
Wjazd przy czerwonym świetle 3 3 2,2%
Nieprawidłowe zmienianie pasa ruchu 3 3 2,2%
Nieprawidłowe skręcanie 2 2 1,4%
Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami 2 2 1,4%
Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 1 1 2 1,4%
Nieprawidłowe zatrzymywanie / postój 1 1 0,7%
Nieprawidłowe cofanie 1 1 0,7%
Nieprzestrzeganie innych sygnałów 1 1 0,7%
Gwałtowne hamowanie 1 1 0,7%
Niestrożne wejście na jezdni zza przeszkody 1 1 0,7%
Stan jezdni 1 1 0,7%
Inne 4 11 15 10,9%
Nieustalone 7 7 5,1%

Czas zdarzenia

Do większości zdarzeń dochodzi w okresie od maja do września, co wskazuje na sezonowość ruchu rowerowego w Olsztynie. W miesiącach zimowych zdarzenia z udziałem rowerzystów są nawet 10 razy rzadsze niż w szczycie sezonu.

Miesiąc N %
styczeń 4 2,9%
luty 3 2,2%
marzec 2 1,4%
kwiecień 10 7,2%
maj 23 16,7%
czerwiec 25 18,1%
lipiec 24 17,4%
sierpień 21 15,2%
wrzesień 15 10,9%
październik 5 3,6%
listopad 5 3,6%
grudzień 1 0,7%

Jeśli chodzi o rozkład godzinowy, do zdarzeń często dochodzi w godzinach 10-12 i 14-18. Prawdopodobnie odpowiada to godzinom nakładania się największego ruchu rowerowego i samochodowego, odpowiednio w weekendy i w dzień powszedni.

Godziny N %
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00 1 0,7%
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00 6 4,3%
07:00 - 08:00 8 5,8%
08:00 - 09:00 3 2,2%
09:00 - 10:00 5 3,6%
10:00 - 11:00 13 9,4%
11:00 - 12:00 10 7,2%
12:00 - 13:00 7 5,1%
13:00 - 14:00 6 4,3%
14:00 - 15:00 18 13,0%
15:00 - 16:00 11 8,0%
16:00 - 17:00 10 7,2%
17:00 - 18:00 13 9,4%
18:00 - 19:00 7 5,1%
19:00 - 20:00 8 5,8%
20:00 - 21:00 7 5,1%
21:00 - 22:00 3 2,2%
22:00 - 23:00 2 1,4%
23:00 - 00:00

Należy zwrócić uwagę, że do zdecydowanej większości zdarzeń - 88% - z udziałem rowerzystów doszło przy świetle dziennym. Na noc przypada zaledwie 8% zdarzeń, a na okres świtu i zmroku - tradycyjnie również postrzegany jako niebezpieczny - zaledwie 4%.

Oświetlenie N %
światło dzienne 121 87,7%
noc/droga oświetlona 10 7,2%
zmrok/świt 6 4,3%
noc/droga nieoświetlona 1 0,7%

Miejsce i okoliczności zdarzenia

Najczęściej do zdarzeń z udziałem rowerzystów dochodzi na jezdni (prawie połowa zdarzeń). Bardzo często powtarzają się jednak także zdarzenia na chodnikach, przejściach dla pieszych i wyjazdach z posesji. Jeśli chodzi o geometrię, to prawie połowę stanowią zdarzenia na odcinkach prostych, a 43% - na skrzyżowaniach. Stosunkowo często dochodzi do zdarzeń na spadkach, prawdopodobnie w związku ze zróżnicowanym ukształtowaniem terenu w mieście.

Charakter miejsca N %
jezdnia 68 49,3%
chodnik 22 15,9%
przejście dla pieszych 21 15,2%
wyjazd z posesji/pola 14 10,1%
droga dla rowerów 3 2,2%
parking/plac 2 1,4%
most/wiadukt/łącznica/tunel 1 0,7%
inne 7 5,1%
Geometria / rodzaj skrzyżowania N %
odcinek prosty 68 49,3%
skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem 41 29,7%
spadek 10 7,2%
skrzyżowanie o ruchu okrężnym 7 5,1%
zakręt / łuk 5 3,6%
rejon skrzyżowania 4 2,9%
skrzyżowanie równorzędne 3 2,2%
Warunki atmosferyczne N %
dobre warunki atmosferyczne 100 72,5%
pochmurno 30 21,7%
opady deszczu 8 5,8%
Stan nawierzchni N %
sucha 116 84,1%
mokra 21 15,2%
zanieczyszczona 1 0,7%

Najczęściej do zdarzeń z udziałem rowerzystów dochodzi na ulicach Dworcowej (12 zdarzeń), Jagiellońskiej (10), Krasickiego i Sikorskiego (po 9). Po 6 zdarzeń odnotowano na ulicach Bałtyckiej, Kościuszki, Piłsudskiego i Pstrowskiego, po 5 - na Grunwaldzkiej, Sielskiej, Towarowej i Wojska Polskiego, a po 4 - na Barcza, Synów Pułku, Warszawskiej i Wilczyńskiego.

Ulica N %
Dworcowa 12 8,7%
Jagiellońska 10 7,2%
Krasickiego 9 6,5%
Sikorskiego 9 6,5%
Bałtycka 6 4,3%
Kościuszki 6 4,3%
Piłsudskiego 6 4,3%
Pstrowskiego 6 4,3%
Grunwaldzka 5 3,6%
Sielska 5 3,6%
Towarowa 5 3,6%
Wojska Polskiego 5 3,6%
Barcza 4 2,9%
Synów Pułku 4 2,9%
Warszawska 4 2,9%
Wilczyńskiego 4 2,9%
Katowicka 3 2,2%
Kętrzyńskiego 3 2,2%
Leonharda 3 2,2%
Szpakowa 3 2,2%
Zientary-Malewskiej 3 2,2%
Żołnierska 3 2,2%

Niepokojący sygnał stanowi fakt, że wśród ulic o największej liczbie zdarzeń znalazły się także ulice już wyposażone w ścieżki rowerowe, takie jak Sikorskiego, Sielska i Synów Pułku, lub choć częściowo wyposażone: Krasickiego, Barcza, Warszawska, Wilczyńskiego. Może to być związane ze zwiększonym ruchem na tych ciągach, wskazuje jednak też, że dotychczasowe rozwiązania infrastrukturalne i organizacja ruchu nie są wystarczające dla ruchu rowerowego.

Do groźnych zdarzeń dochodzi także na ulicach lokalnych, o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu samochodowego, gdzie budowa ścieżek rowerowych nie ma żadnego uzasadnienia, takich jak Gębika, Katowicka, Sosnkowskiego, Stokowa, Żeglarska. Może to świadczy to o niewystarczającym zakresie stosowania środków uspokojenia ruchu i/lub o braku doświadczenia zarówno rowerzystów jak i kierowców we współużytkowaniu jezdni.

Miejsca koncentracji zdarzeń

Tabela poniższa przedstawia skrzyżowania i rejony, w których systematycznie powtarzają się zdarzenia z udziałem rowerzystów, przypuszczalne przyczyny zwiększonej ilości zdarzeń oraz proponowane działania zaradcze. Do miejsc szczególnej koncentracji zdarzeń należą:

Skrzyżowanie / rejon Przypuszczalne przyczyny koncentracji zdarzeń Proponowane działania zaradcze
Rondo Schumana / Bałtycka / Leśna / Artyleryjska Rondo o więcej niż jednym pasie ruchu (wg badań zagranicznych tworzące znaczne zagrożenie dla ruchu rowerowego); Brak oznakowanych przejazdów dla rowerów. Pilnie oznakować przejazdy dla rowerów na wlotach ronda; Docelowo zastosować elementy uspokojenia ruchu samochodowego zmuszające do ograniczenia prędkości na przejściach i przejazdach; ewentualnie rozwiązanie bezkolizyjne lub z sygnalizacją świetlną.
Bałtycka / Szpakowa Zakończenie ścieżki rowerowej wymuszające przeplatanie ze znacznie szybszym ruchem samochodowym (lub zachowania niezgodne z przepisami); Skrzyżowanie na końcu znacznego spadku; Listwowy próg spowalniający na spadku ul. Szpakowej. Dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd ul. Szpakowej; Zastąpienie progu listwowego progiem wyspowym; Po ewentualnym wybudowaniu ul. Nowobałtyckiej – uspokojenie ruchu na ul. Bałtyckiej.
Sielska / Stara Sielska / Żytnia Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Sielskiej znajduje się po przeciwnej stronie niż całe osiedle Dajtki; Pokonanie ul. Sielskiej utrudnione; Ograniczenia widoczności. Dobudowanie drogi dla rowerów po przeciwnej stronie ulicy na odcinku Bartnicka – Schumana; Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu na ul. Starej Sielskiej; Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejowych.
Grunwaldzka / Prosta / Mochnackiego / Warszawska Zmienny przekrój jezdni ulicy Grunwaldzkiej, miejscami przekrój krytyczny; Lokalizacja skrzyżowania w zagłębieniu; Ograniczona widoczność. Wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu wymuszających wolniejszą jazdę samochodów; Wyznaczenie pasa dla rowerów na odcinku ul. Grunwaldzkiej.
Katowicka Zdarzenia z udziałem dzieci. Wprowadzenie strefy zamieszkania; Fizyczne uspokojenie ruchu; Uporządkowanie parkowania.
Dworzec PKP Duży i chaotyczny ruch przed dworcem. Zgodnie z najlepszymi wzorcami europejskimi ograniczenie ruchu samochodów indywidualnych na odcinku ul. Partyzantów i wytworzenie przed dworcem placu dostępnego tylko dla pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej.
Pstrowskiego / Synów Pułku / Wyszyńskiego Brak oznakowanych przejazdów dla rowerów; Długi cykl sygnalizacji; Prowadzenie ścieżki dezorientujące kierowców co do kierunku jazdy rowerzystów. Oznakowanie kompletu przejazdów; Korekty geometrii ścieżki w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania; Dobudowa ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Synów Pułku (patrz też niżej).
Synów Pułku / Krasickiego Lokalizacja w zagłębieniu. Dobudowa ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Synów Pułku; Kładki pieszo-rowerowe nad skrzyżowaniem minimalizujące pokonywane różnice wysokości.
Jagiellońska / al. Wojska Polskiego / Żeromskiego Duży i ciężki ruch; Miejscami krytyczna szerokość pasów ruchu. Budowa ścieżek rowerowych po obu stronach al. WP; Wprowadzenie pasów filtrujących dla rowerów na jezdni ul. Jagiellońskiej.
Sikorskiego / Wilczyńskiego / Jarocka Lokalizacja skrzyżowań w zagłębieniu; Przejazdy dla rowerów tylko częściowo oznakowane. Oznakowanie kompletu przejazdów; Uspokojenie ruchu w ul. Jarockiej, by wytworzyć ciąg alternatywny; Powiązanie układu ścieżek rowerowych z układem ulic lokalnych.

Podsumowanie i wnioski

Do zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w Olsztynie, podobnie jak w całej Polsce, dochodzi przede wszystkim w świetle dziennym, przy dobrych warunkach atmosferycznych i na suchej nawierzchni. Zdecydowana większość rowerzystów uczestniczących w tych zdarzeniach była trzeźwa. Dlatego kampanie polegające na promocji oświetlenia, elementów odblaskowych czy trzeźwości, a także działania prewencyjne w tym zakresie, nie są w stanie przynieść wymiernych rezultatów przekładających się na poprawę bezpieczeństwa. Konieczne są rozwiązania infrastrukturalne i z zakresu organizacji ruchu.

Wśród ulic o największej ilości zdarzeń często pojawiają się ulice już wyposażone w ścieżki rowerowe lub choć częściowo wyposażone. Należy w związku z tym zaprzestać praktyki wyznaczania dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych bez rozwiązania przejazdów przez skrzyżowania – to właśnie skrzyżowania (a także np. wyjazdy bramowe) są miejscami zwiększonego ryzyka i tutaj szczególnie potrzebna jest czytelna dla wszystkich użytkowników organizacja ruchu rowerowego.

W porównaniu do danych ogólnopolskich znacznie częściej występują w Olsztynie najechania na pojazd zaparkowany, najechania na pieszego i wywrócenia się roweru, a rzadziej – zderzenia tylne i czołowe. Nieco rzadziej występują zdarzenia na prostych odcinkach dróg, a częściej – na skrzyżowaniach, w szczególności o ruchu okrężnym. Wydaje się zatem, że prowadzona dotychczas polityka eliminacji ruchu rowerowego z jezdni nie ograniczyła liczby zdarzeń, a jedynie zmieniła ich rodzaj. Nierozwiązany pozostaje problem zderzeń bocznych, dominującego rodzaju zdarzeń z udziałem rowerzystów.

Do groźnych zdarzeń dochodzi także na ulicach lokalnych, o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Świadczy to o konieczności szerszego stosowania środków uspokojenia ruchu, integracji ruchu rowerowego z samochodowym i przyzwyczajania zarówno rowerzystów jak i kierowców do współużytkowania jezdni.

Do czynników zwiększających zagrożenie należy zaliczyć m.in. liczne i duże spadki terenu, zwiększające rozwijane prędkości i utrudniające zatrzymanie roweru. Zróżnicowanie terenowe należy wykorzystać w projektach drogowych, tworząc w miarę możliwości bezkolizyjne rozwiązania dla rowerów, minimalizujące różnice wysokości do pokonania (tak jak miało to miejsce w przypadku trasy „Kołodrom”). W przypadkach, gdy rozwiązania bezkolizyjne o łagodnych spadkach nie są możliwe lub nadmiernie kosztowne, należy zadbać o odpowiednio większe szerokości dróg rowerowych i odległości widoczności, a także unikać łączenia ruchu rowerowego z pieszym.