Kolejność realizacji

Na rysunku koncepcji [zobacz >>>] różnymi kolorami zaznaczono kolejność realizacji poszczególnych dróg rowerowych.

- Kolorem fioletowym zaznaczono istniejące już drogi rowerowe.

- Kolorem niebieskim oznaczono drogi rowerowe, które powstaną w ramach innych inwestycji.

-- kolorem ciemnoniebieskim oznaczono inwestycje, dla których zabezpieczono już źródła finansowania (np. figurują w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – np. ulica Artyleryjska, Witosa), są pozyskiwane środki unijne (np. ścieżki w parku Podzamcze, czy na pl. Jedności Słowiańskiej włączone do projektów rewitalizacji), bądź są opracowane szczegółowe projekty budowlane (np. ulica Leonarda - Wyszyńskiego). Należy się spodziewać, że wszystkie te ścieżki powstaną do roku 2015.

-- kolorem jasnoniebieskim oznaczono ścieżki rowerowe przewidziane do realizacji w ramach inwestycji drogowych, które na razie nie są planowane do realizacji, ale ich przebieg jest już określony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta bądź w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Kiedy będą powstawały te drogi, równocześnie będą budowane wzdłuż nich ścieżki rowerowe w ramach jednej inwestycji.

- Kolorem czerwonym zaznaczono trasy objęte programem na lata 2012-2015.

- Kolorem szarym zaznaczono drogi rowerowe do realizacji po 2015 r. W opinii autorów mają one najniższy priorytet realizacji i nie powinny zabierać funduszy na pilniejsze trasy. Uwzględniono je w Koncepcji, by zagwarantować, że powstaną w ramach inwestycji drogowych w przypadku, gdyby ulica przy której przebiegają była w przyszłości modernizowana. Mogą także zostać zrealizowane w następnym okresie z kolejnego programu rowerowego.

Tło określa charakter i klasę trasy:

- kolorem szarym oznaczono trasy o przewadze charakteru komunikacyjnego - główne, zbiorcze i dojazdowe;

- kolorem zielonym zaznaczono trasy objęte programem „rekreacyjnym”;

- kolorem żółtym zaznaczono potencjalne dodatkowe trasy rekreacyjne, nie objęte programem.

Prowadzenie i szerokość dróg rowerowych

W koncepcji przyjęto kontynuację zasady prowadzenia dróg rowerowych jako dwukierunkowych co najmniej po jednej stronie ulicy. W przypadku ulic wysokich kategorii, trudnych do przekroczenia w poprzek, przewidziano drogi rowerowe po obu stronach, przy czym w pierwszej kolejności przewiduje się budowę drogi rowerowej tylko po jednej stronie, a w dalszej kolejności po drugiej.

Prognozowane natężenia ruchu rowerowego nie uzasadniają w większości przypadków budowy dróg rowerowych szerszych niż 2 m. Na najbardziej obciążonych ulicach przewidziano docelowo ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy, co zwiększa ich łączną przepustowość. Ścieżki rowerowe szerokości 2,5 m zostały zalecone w niektórych miejscach na trasach o najwyższych prognozowanych potokach ruchu rowerowego, na odcinkach stromych lub krętych, i gdzie istnieją dostateczne rezerwy przestrzenne.

Nie tylko wydzielone drogi rowerowe

W wielu miejscach zaproponowano zamiast wydzielonych dróg rowerowych jednokierunkowe pasy rowerowe na jezdni. Pasy takie powinny mieć szerokość 1,5 m. Mają zastosowanie jako pasy filtrujące np. przy dojazdach do sygnalizacji świetlnej i - jako tzw. kontrapasy - na ulicach jednokierunkowych, które powinny być otwarte dla ruchu rowerowego w obie strony.

Na ulicach lokalnych, gdzie ruch samochodowy jest niewielki, nie ma konieczności budowy wydzielonych dróg rowerowych, a ruch rowerowy może odbywać się na zasadach ogólnych w jedni. Na ulicach takich zaproponowano uspokojenie ruchu.

Więcej na temat pasów rowerowych i uspokojenia ruchu: [zobacz >>>]